Privacybeleid

I mindLife respecteert de privacy van haar cliënten. Alle informatie die aan i mindLife beschikbaar wordt gesteld, wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend in overeenstemming met het aangegeven doel.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een overeenkomst met de opdrachtgever (bijvoorbeeld uw werkgever, verzekeraar of uitkeringsinstantie) met als doel om het overeengekomen begeleidingstraject uit te kunnen voeren. De opdrachtgever ontvangt van ons een factuur onder vermelding van uw naam, geboortedatum en de geleverde diensten. De opdrachtgever heeft namens u, bij de aanmelding, toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken algemene persoonsgegevens van u zoals uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het begeleidingstraject, zoals uw functie en overige door de opdrachtgever verstrekte informatie. Voor de verwijzing kan het ook gaan om gevoelige en/of gegevens over uw gezondheid indien deze door de opdrachtgever zijn verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken van u ontvangen wij van uw verwijzer c.q. de opdrachtgever. De gegevens worden ingevuld op het aanmeldformulier op onze website welke wordt beheerd door een derde partij.

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen. Wij hanteren hierbij de ISO 27001 en NEN 7510 norm en richtlijnen voor informatiebeveiliging.

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet gedeeld met andere organisaties , behalve de hierboven genoemde derde partij die het aanmeldformulier beheert, en wij verkopen geen persoonsgegevens aan andere organisaties. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de opdrachtbevestiging en facturering en worden conform het wettelijk termijn van 7 jaar vanaf het einde van het kalenderjaar bewaard.

Voor de cookiestatement verwijzen we je graag door > cookiestatement

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft iedereen sterke en uitgebreide privacyrechten. Organisaties moeten in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens wissen als diegene daarom vraagt. En mensen hebben het recht om organisaties te vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Uw belangrijkste rechten zijn:

  • Recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Dat is het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking. Dat is het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht op vernietiging. Dat is het recht om uw persoonsgegevens eerder te laten vernietigen dan de wettelijke bewaartermijn.

U heeft op elk moment het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Evaluatie dienstverlening en (financieel) beheer

I mindLife genereert rapportages voor interne analyse om de dienstverlening te evalueren en ten behoeve van het (financieel) beheer van i mindLife.

Het genereren van rapportages voor interne analyse om onze dienstverlening te evalueren en ten behoeve van het (financieel) beheer van i mindLife wordt uitgevoerd op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.

Een volledig overzicht van uw rechten vindt u op de website van de autoriteit persoonsgegevens (zoekwoord: privacyrechten).

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: