Privacy

Privacyverklaring

I mindLife respecteert de privacy van haar cliënten. Alle informatie die aan i mindLife beschikbaar wordt gesteld, wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend in overeenstemming met het aangegeven doel.

Deze privacystatement is van toepassing op de diensten van i mindLife, onderdeel van Sitagre B.V.

Contactgegevens:

Overschiestraat 1841062 XK Amsterdam

Telefoonnummer: 030-3036403

Mail: [email protected]

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een overeenkomst met de opdrachtgever (bijvoorbeeld uw werkgever, verzekeraar of uitkeringsinstantie) met als doel om het overeengekomen begeleidingstraject uit te kunnen voeren. De opdrachtgever heeft namens u, bij de aanmelding, toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken algemene persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het begeleidingstraject. Dit kunnen ook bijzondere persoonsgegevens zijn zoals informatie over uw gezondheid.,

De persoonsgegevens die wij verwerken ontvangen wij van uw verwijzer c.q. de opdrachtgever. De gegevens worden ingevuld op het aanmeldformulier op onze website of in Snelverwijspunt, welke wordt beheerd door een derde partij (Digital Health onderdeel van Zorg van de Zaak). Van u ontvangen wij uw eigen verhaal tijdens de intake en gedurende het traject. Uw persoonsgegevens verwerken wij in een digitaal clientdossier welke wordt beheerd door een derde partij (Planningsagenda).

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen. Wij hanteren hierbij de ISO 27001 en NEN 7510 norm en richtlijnen voor informatiebeveiliging.

Alle life counselors van I mindLife werken conform de beroepsstandaard (waaronder onder andere de geheimhoudingsplicht valt).

Cliënten worden tijdens het eerste gesprek geïnformeerd over de werkwijze van het traject. Hierbij wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens, het informeren van de opdrachtgever over de start en afronding van het traject en (na uw toestemming) toesturen van een korte overdracht aan de verwijzend arts na afloop van het traject. U kunt altijd uw toestemming tot het delen van uw gegevens intrekken.

De opdrachtgever ontvangt van ons een factuur onder vermelding van uw dossiernummer en de geleverde diensten. Wij maken gebruik van derden ter ondersteuning van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit zijn Snelverwijspunt van Zorg van de Zaak en Planningsagenda voor het registreren van de aanmelding en het beheer van het clientdossier. Met deze organisaties hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet gedeeld met andere dan de hierboven genoemde actoren.

Uw persoonsgegevens worden conform het wettelijk termijn van 7 jaar bewaard. Deze termijn gaat in vanaf het einde van het kalenderjaar waarin het traject is afgerond.

Voor de cookiestatement verwijzen we je graag door > cookiestatement

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft iedereen sterke en uitgebreide privacyrechten. Organisaties moeten in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens wissen als diegene daarom vraagt. En mensen hebben het recht om organisaties te vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Uw belangrijkste rechten zijn:

  • Recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Dat is het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking. Dat is het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht op vernietiging. Dat is het recht om uw persoonsgegevens eerder te laten vernietigen dan de wettelijke bewaartermijn.

Een volledig overzicht van uw rechten vindt u op de website van de autoriteit persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (zoekwoord: privacyrechten)

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via:

 

Klachten

Indien u niet geheel tevreden bent over onze dienstverlening en/of de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt u daarover een klacht indienen. Wij verzoeken u dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons. Geef s.v.p. duidelijk aan op welke feiten en omstandigheden uw klacht berust en wat het doel is dat u nastreeft met het indienen van uw klacht. U kunt uw brief richten aan de directie en mailen naar [email protected] of per post versturen naar ons hoofdkantoor.

Evaluatie dienstverlening en (financieel) beheer

I mindLife genereert rapportages voor interne analyse om de dienstverlening te evalueren en ten behoeve van het (financieel) beheer van i mindLife.

Het genereren van rapportages voor interne analyse om onze dienstverlening te evalueren en ten behoeve van het (financieel) beheer van i mindLife wordt uitgevoerd op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.